ProducenciREGULAMIN E-SKLEPU 

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 W sklepie internetowym będącym własnością firmy EllaCosmetics znajdującym się na stronie internetowej pod adresem www.e-hurtowniakosmetyczna.pl można dokonywać zakupów za pośrednictwem Internetu.

1.2 Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.e-hurtowniakosmetyczna.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.Zawierają podatek VAT.

1.3 Cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ceną wiążącą.

1.4 Prezentowane ceny produktów w sklepie są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

1.5 Sklep internetowy www.e-hurtowniakosmetyczna.pl (zwany dalej e-sklepem) jest oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty Ashley Nails.

1.6 Znak towarowy Ashley Nails jest własnością właściciela e-sklepu. Pozostałe znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez właścicieli i zostały podane jedynie w celu identyfikacji.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ ICH REALIZACJA

2.1 Użytkownik podając swój nr. telefonu oraz adres e-mail upoważnia e-sklep do wykorzystania adresu e-mail oraz nr. telefonu wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

2.2 Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego na www.e-hurtowniakosmetyczna.pl w e-sklepie oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

2.3 W sytuacji wystąpienia okoliczności obiektywnie niezależnych od EllaCosmetics, włączając w to działanie sił wyższych, uniemożliwiających całkowite lub czasowe realizacje zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Dalsze postanowienia zostaną indywidualnie ustalone z Zamawiającym.

2.4 Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą realizowane.

2.5 Realizacja zamówienia rozpoczyna się: (dot. dni roboczych):

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

b) przelewem - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,

c) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym, płatności online - w chwili autoryzacji transakcji.

2.6 Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostawy po uprzednim skontaktowaniu się z EllaCosmetics telefonicznie lub mailowo.

2.7 Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W określonych przypadkach, o ile jest to dopuszczone, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przeniesiona na EllaCosmetics. Wiecej szczegółów dotyczących kosztów oraz czasu dostawy znajduje się w zakładce DOSTAWA. 

2.8 Zamówiony towar będzie dostarczany pod adres wskazany w formularzu zamówienia.Istnieje możliwość zmiany adresu wysyłki. Nalezy o tym poinformować sprzedawcę drogą e-mailową.

2.9 E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską.

2.10 Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub wycofania złożonego zamówienia w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą e-sklepu drogą mailową na adres: ehurtowniakosmetyczna@gmail.com lub telefonicznie pod nr. +48 504 729 210.

2.11 E-sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez klienta w sytuacji, w której wcześniej klient nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności lub gdy autentyczność zamówienia budzi wątpliwości.

2.12 E-sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.

2.13 Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Bądź z powodu braku płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Informacja o takiej zmianie statusu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

2.14 Wszystkie zamówienia są realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, e-sklep poinformuje klienta o statusie jego zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Dopuszczalne opcje: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych.

3. PROMOCJE

3.1 EllaCosmetics zastrzega sobie prawo do wprowadzania, modyfikowania oraz usuwania akcji promocyjnych na platformie e-sklepu.

3.2 Niektóre produkty objęte indywidualnymi promocjami nie podlegają innym rabatom.

3.3 W przypadku przynależności do grupy rabatowej (np. salony, po uprzedniej weryfikacji) różnica w cenach produktów widoczna będzie dopiero po zalogowaniu na e-sklepie


4. GWARANCJA & REKLAMACJA

4.1 Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.e-hurtowniakosmetyczna.pl są objęte gwarancją producenta. Podstawą reklamacji jest dokument handlowy w postaci dowodu zakupu lub faktury  dostarczony wraz z towarem. W przypadku braku potwierdzenia zakupu reklamacje nie będą uwzględniane.

4.2 Sprzedawca odpowiada za wady towarów według reguł określonym w Kodeksie Cywilnym.

4.3 W przypadku reklamacji należy kontaktować się z EllaCosmetics (zakładka "Kontakt") lub z autoryzowanym serwisem pod wskazany adres lub telefonicznie.

4.4 W przypadku zwrotu towaru w ramach gwarancji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go pod adres: ashleynails.wroclaw@gmail.com (formularz reklamacyjny dostępny do pobrania pod regulaminem)

4.5 Odsyłając-oddając towar reklamowany należy opisać wady, okoliczności ich powstania oraz żadanie kupujacego. 

4.6 Kupujacy może żądać wymiany towaru na wolny o wad lub ich usunięcia. 

4.7 Sprzedawca zobowiązuje się na usunięcie wady lub wymianę towaru na produkt wolny od wszelkich wad. 

4.8 Koszty za odesłanie towaru reklamowanego ponisi sprzedający pod warunkiem, że uwzglednienia reklamacji. W innym wypadku koszty wysyłki ponosi kupujacy.

4.9 Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyc reklamacje w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomić o tym klienta drogą mailową lub telefoniczną. 

4.10 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec kupujacych nie beących konsumentami. 

4.11 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony i nie noszący żadnych oznak użytkowania towar w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu na adres: ul.Chopina 19 56-100 Wołów załączając otrzymany dowód zakupu (paragon, faktura) oraz pisemne oświadczenie.

Wcześniej taką informację proszę zgłosic drogą mailową pod adresem hurtowniakosmetycznawroclaw@gmail.com

4.12 Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

4.13 EllaCosmetics zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przeciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.

4.14 Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w ciągu 14dni.

Firma nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym lub pobraniowych.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.

5.2 Sprzedawca chroni dane osobowe kupującego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.3 Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne - niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez sprzedawcę.

5.4 Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi kupujący.

5.5 Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz uaktualniania. Ma także prawo do żądania wstrzymania ich wykorzystywania oraz do ich usunięcia.

5.6 W razie wykazania przez kupujacego, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
.

6. PŁATNOŚCI

6.1 Kupujacy decyduje o formie płatności podczas składania zamówienia.

6.2 Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu. Istnieje mozliwość wystawienia faktury VAT, jednakże należy o tym poinformować sprzedającego podajac kompletne dane do wystawienia faktury wraz z numerem NIP.

6.3 Dane do opłaty zamówienia są przesyłane każdorazowo po prawidłowym złożeniu zamówienia w e-sklepie.

6.4 Formy płatności akceptowane przez sprzedającego to:

  • płatność przy odbiorze – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki

  • przelew na konto – płatność przelewem wartości zamówienia + koszty wysyłki na rachunek sprzedawcy.

  • odbiór osobisty – płatność gotówką lub kartą za zamówienie przy odbiorze osobistym w jednym ze sklepów stacjonarnych.

  • płatności elektroniczne PayU – płatność przelewem kwoty równej wartości zamówienia + koszty wysyłki na rachunech sprzedawcy.

6.5 Rozliczenia transakcji kartami oraz e-przelewami odbywają się za pośrednictwem PayU

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1 Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane w sposób polubowny.

7.2 W wypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).